ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Κ.Δ.Β.Μ. Παπάζογλου διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο στις Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, εγκεκριμένο από τον ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) έχουν την υποχρέωση όλες οι επιχειρήσεις της χώρας που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων και ποτών να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

Στόχος του προγράμματος είναι η τήρηση της νομικής απαίτησης και των όρων - συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων από τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων – υπηρεσιών και η προστασία του καταναλωτή.

Tο σεμινάριο Βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ, ο οποίος εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίηση, πραγματοποιεί τις εξετάσεις και εκδίδει τα πιστοποιητικά. Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από εκπαιδευτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

 

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:


- Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων


- Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών


- Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους


- Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων


- Το εργασιακό περιβάλλον


- Πρακτικές καθαρισμού


- Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών


- Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

Οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, υπόκεινται σε εξετάσεις από τον ΕΦΕΤ, προκειμένου να αξιολογηθούν και να λάβουν την επίσημη πιστοποίηση του ΕΦΕΤ. Οι εξετάσεις υλοποιούνται μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικής εξέτασης (E-EXAM), όποια στιγμή επιθυμούν οι καταρτιζόμενοι.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810310619.